VALENTINE SEX

日程:2020年2月10日
会場:CLUB HARLEM
企画・制作・主催:GKKJ
協力:CLUB HARLEM
動員数:800人
出演:”VALENTINE SEX special unit” ( DAIKI / Oguri / SHIGE / YOSHIKI / FISHBOY / KAZtheFIRE / KTR / KELO / Tossy / akihic☆彡 / KEN-G / KAITA / 周平 ) JOMMY / NAKKID / SELECT / SHIGEKI etc…

今年で6回目を迎えた「VALENTINE SEX」。 日本のトップダンサーたち13名がこの夜のためだけに集結し、 バレンタインにちなんだR&Bオンリーのダンスショーをパフォーマンスを披露。 ダンスショー1チームで約800名を動員する快挙を成しとげ、 フロアが大いに盛り上がり、クラブイベント本来のあり方を証明する一夜となった。